Additional conditions for website users operated by service PageRide valid from 11/23/2016 14:30:12

I. Základní ustanovení, definice pojmů

 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se smluvní strany dohodly na vymezení následujících pojmů:

  • Poskytovatelem je služba PageRide poskytující softwarové a hardwarové prostředky zabezpečující chod Stránky (dále jen „Poskytovatel“).

  • Provozovatel je správce Stránky dohlížející na její vzhled a obsah (dále jen „Provozovatel“).

  • Registrační údaje jsou e-mailová adresa a další údaje zvolené Provozovatelem a označené jako povinné či nepovinné (dále jen „Registrační údaje“).

  • Smluvními stranami jsou Provozovatel a Uživatel (dále jen „Smluvní strany“).

  • Stránka je webová prezentace vytvořená Provozovatelem a všechny další technické prostředky a funkce k ní přiřazené jež je dostupná na síti internet a jež je vedená u Poskytovatele (dále jen „Stránka“).

  • Účet je soubor Registračních údajů, dat a souborů Uživatele vztažených ke Stránce. (dále jen „Účet“).

  • Uživatelem je kterákoli fyzická nebo právnická osoba či její právní zástupce, způsobilá k právním úkonům, která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu, jejíž součástí jsou tyto Všeobecné podmínky (dále jen „Uživatel“). Klíčovým prvkem pro rozlišení každého Uživatele je jeho e-mailová adresa, na kterou budou zasílány veškeré informace nutné k plnohodnotnému využívání Učtu. Přístup do e-mailové schránky Uživatele je považován za ověření jeho identity.

  • Všeobecnými podmínkami jsou tyto všeobecné podmínky popř. jejich aktualizace prováděné Provozovatelem a/nebo Poskytovatelem v souladu s nimi; skutečnost, že je s nimi obeznámen a jejich závaznost – tedy závazek je bezvýhradně dodržovat - Uživatel potvrzuje výslovně při jejich přijetí (dále jen „Všeobecné podmínky“). Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky uvedené Provozovatelem na Stránce, přičemž tyto Všeobecné podmínky jsou nadřazené.

 

II. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele

 1. Uživatel je povinen při zřizování a správě svého Účtu dodržovat pravidla stanovená těmito Všeobecnými podmínkami. Uživatel se zavazuje respektovat tyto zákazy a zavazuje se k tomu, že zejména nebude:

  • Uvádět nepravdivé nebo nesmyslné Registrační údaje.

  • Umísťovat na Stránky data a soubory, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy České republiky, nebo data a soubory, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly anebo poškozují třetí osoby;

  • Umísťovat na Stránky fotografie, texty, hudbu (mp3) nebo jiná data či média, ke kterým Uživatel nevlastní autorská práva nebo licence a nebo jakkoli jinak porušovat cizí autorská práva nebo práva duševního vlastnictví;

  • Umísťovat na Stránky jakákoli data nebo obsah propagující potlačování Ústavou ČR zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů;

  • Umísťovat na Stránky odkazy na jiné servery, které porušují autorská práva (warez, gamez, crack, download), popřípadě umísťovat na Stránky obdobný obsah;

  • Kopírovat na Stránky obsah jiných webových stránek nebo jejich částí bez svolení autora;

  • Umísťovat na Stránky jakákoli data nebo obsah s erotickým nebo pornografickým obsahem;

  • Jakýmkoliv způsobem narušovat bezpečnost a plynulý chod Stránek;

  • Jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Poskytovatele nebo Provozovatele.

  • Umísťovat na Stránky placenou reklamu, např. AdSense, Sklik, Aukro a jiné placené reklamní prvky;

  • Využívat Stránky k rozšiřování spamu.

 2. V případě, že porušením závazků ze strany Uživatele ujednaných v tomto čl. II. případně v dalších ustanoveních těchto Všeobecných podmínek vznikne škoda Provozovateli, Poskytovateli nebo třetím osobám, je Uživatel povinen ji uhradit v celém rozsahu.

 3. Uživatel nese veškerou odpovědnost za data a soubory které na stránku umístil a odpovídá za škodu, kterou Provozovateli nebo Poskytovateli způsobí, v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání Stránky. Provozovatel a Poskytovatel za data a soubory vložené Uživatelem neodpovídají.

 4. Provozovatel a Poskytovatel jsou oprávněni smazat bez předchozího varování Účet, data nebo soubory Uživatele pokud ten poruší tyto Všeobecné podmínky.

 5. Provozovatel a Poskytovatel neodpovídají za přerušení poskytování Služeb v případě vyšší moci nebo výluky prostředků zabezpečující chod této webové stránky.

 

III. Osobní údaje

 1. Registrační údaje Uživatele jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám, pokud to Provozovateli či Poskytovateli neukládá právní předpis nebo Všeobecné podmínky.

 2. Osobní údaje, které Provozovateli sdělil Uživatel, se Provozovatel zavazuje zpracovávat dle platných zákonů, především v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně osobních údajů).

 3. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel bude všechny shromážděné a zpracovávané osobní údaje v rozsahu Registračních údajů, zpracovávat pouze pro účely přípravy návrhu smluv, reklamních oznámení a plnění povinností vyplývajících pro Provozovatele z příslušných zákonů.

 4. Uživatel dále výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje Uživatele budou za zde uvedeným účelem uchovávány po dobu nezbytnou pro ochranu práv Provozovatele a Poskytovatele, tj. v průběhu trvání smluvního vztahu a po dobu nejméně 10 let po jeho ukončení.

 5. Uživatel je na základě výslovné dohody s Provozovatelem oprávněn odvolat příslušný souhlas ke zpracování, uložení a využití jeho osobních údajů pouze za předpokladu, že Provozovatel prokazatelně porušil zákon o ochraně osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné vůči Provozovateli jen tehdy, je-li je učiněno v písemné formě a doručeno způsobem předvídaným těmito Všeobecnými podmínkami. Odvoláním souhlasu podle tohoto článku smluvní vztah zaniká.

 6. Uživatel má právo přístupu k výše uvedeným osobním údajům, které o něm Provozovatel shromažďuje. Uživatel prohlašuje, že jej Provozovatel poučil o všech dalších právech vyplývajících z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl zvláště poučen o svých právech ve smyslu § 11 odst.2., § 21 a § 12 odst. 2. zákona o ochraně osobních údajů. Provozovatel uvádí a Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle předchozích ustanovení je dobrovolné.

 7. V případě, kdy Provozovateli či Poskytovateli v souvislosti s porušením závazků Uživatele stanovených v těchto Všeobecných podmínkách vznikne povinnost předat kontaktní údaje poškozenému, Provozovatel či Poskytovatel tuto povinnost splní a Uživatel s tímto postupem souhlasí.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel a/nebo Poskytovatel si vyhrazují právo na změnu těchto Všeobecných podmínek s tím, že se o každé změně zavazují informovat Uživatele oznámením v momentě jeho přihlášení na Stránky. Uživatel může využít výpovědní lhůtu v délce 30 dní, která začíná běžet dnem prvního přihlášení na Stránky po změně Všeobecných podmínek.

 2. Veškeré písemnosti budou Uživateli doručovány písemně v elektronické formě na Registrační emailovou adresu. Provozovateli Uživatel doručuje výhradně elektronickou formou.

 3. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání. V případě podání zásilky k poštovní přepravě se má za to, že přípis byl doručen sedmý den po podání na poštu.

 4. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách jejich kontaktních údajů.

 5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 11/23/2016 14:30:12.

Close Contact

Contact form

Contact

Business address

Tomáš Růžička
Malánky 1919/45
748 01 Hlučín
Česká republika
TIN: 73907553
VAT: CZ8110245473 (tax payer)
Statement from trade register

Contact address

Tomáš Růžička
Mírové náměstí 6/6
748 01 Hlučín
Česká republika

Please send your queries only through Contact form. We will reply as soon as possible.
You can find bank details in your administration after you make your order.

Close Log in