Additional conditions for website users operated by service PageRide valid from 05/25/2018 09:40:24

I. Základní ustanovení, definice pojmů

 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se smluvní strany dohodly na vymezení následujících pojmů:

  • Poskytovatelem je služba PageRide poskytující softwarové a hardwarové prostředky zabezpečující chod Stránky (dále jen „Poskytovatel“).

  • Provozovatel je správce Stránky dohlížející na její vzhled a obsah (dále jen „Provozovatel“).

  • Registrační údaje jsou e-mailová adresa a další údaje zvolené Provozovatelem a označené jako povinné či nepovinné (dále jen „Registrační údaje“).

  • Smluvními stranami jsou Provozovatel a Uživatel (dále jen „Smluvní strany“).

  • Stránka je webová prezentace vytvořená Provozovatelem a všechny další technické prostředky a funkce k ní přiřazené jež je dostupná na síti internet a jež je vedená u Poskytovatele (dále jen „Stránka“).

  • Účet je soubor Registračních údajů, dat a souborů Uživatele vztažených ke Stránce. (dále jen „Účet“).

  • Uživatelem je kterákoli svéprávná fyzická nebo právnická osoba či její právní zástupce, která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu, jejíž součástí jsou tyto Všeobecné podmínky (dále jen „Uživatel“). Klíčovým prvkem pro rozlišení každého Uživatele je jeho e-mailová adresa, na kterou budou zasílány veškeré informace nutné k plnohodnotnému využívání Učtu. Přístup do e-mailové schránky Uživatele je považován za ověření jeho identity.

  • Všeobecnými podmínkami jsou tyto všeobecné podmínky popř. jejich aktualizace prováděné Provozovatelem a/nebo Poskytovatelem v souladu s nimi; skutečnost, že je s nimi obeznámen a jejich závaznost – tedy závazek je bezvýhradně dodržovat - Uživatel potvrzuje výslovně při jejich přijetí (dále jen „Všeobecné podmínky“). Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky uvedené Provozovatelem na Stránce, přičemž tyto Všeobecné podmínky jsou nadřazené.

 

II. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele

 1. Uživatel je povinen při zřizování a správě svého Účtu dodržovat pravidla stanovená těmito Všeobecnými podmínkami. Uživatel se zavazuje respektovat tyto zákazy a zavazuje se k tomu, že zejména nebude:

  • Uvádět nepravdivé nebo nesmyslné Registrační údaje.

  • Umísťovat na Stránky data a soubory, které nejsou v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky, nebo data a soubory, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly anebo poškozují třetí osoby;

  • Umísťovat na Stránky fotografie, texty, hudbu (mp3) nebo jiná data či média, ke kterým Uživatel nevlastní autorská práva nebo licence a nebo jakkoli jinak porušovat cizí autorská práva nebo práva duševního vlastnictví;

  • Umísťovat na Stránky jakákoli data nebo obsah propagující potlačování Ústavou ČR zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů;

  • Umísťovat na Stránky odkazy na jiné servery, které porušují autorská práva (warez, gamez, crack, download), popřípadě umísťovat na Stránky obdobný obsah;

  • Kopírovat na Stránky obsah jiných webových stránek nebo jejich částí bez svolení autora;

  • Umísťovat na Stránky jakákoli data nebo obsah s erotickým nebo pornografickým obsahem;

  • Jakýmkoliv způsobem narušovat bezpečnost a plynulý chod Stránek;

  • Jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Poskytovatele nebo Provozovatele.

  • Umísťovat na Stránky placenou reklamu, např. AdSense, Sklik, Aukro a jiné placené reklamní prvky;

  • Využívat Stránky k rozšiřování spamu.

 2. V případě, že porušením závazků ze strany Uživatele ujednaných v tomto čl. II. případně v dalších ustanoveních těchto Všeobecných podmínek vznikne škoda Provozovateli, Poskytovateli nebo třetím osobám, je Uživatel povinen ji uhradit v celém rozsahu.

 3. Uživatel nese veškerou odpovědnost za data a soubory které na stránku umístil a odpovídá za škodu, kterou Provozovateli nebo Poskytovateli způsobí, v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání Stránky. Provozovatel a Poskytovatel za data a soubory vložené Uživatelem neodpovídají.

 4. Provozovatel a Poskytovatel jsou oprávněni smazat bez předchozího varování Účet, data nebo soubory Uživatele pokud ten poruší tyto Všeobecné podmínky.

 5. Provozovatel a Poskytovatel neodpovídají za přerušení poskytování Služeb v případě vyšší moci nebo výluky prostředků zabezpečující chod této webové stránky.

 

III. Ochrana osobních údajů

 1. Registrační a Fakturační údaje Uživatele jsou osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Poskytovatel a Provozovatel se jako správci osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR zavazují k jejich ochraně a k tomu, že je nebudou poskytovat žádné třetí straně; to neplatí v případě, kdy jim povinnost poskytnutí osobních údajů ukládá právní předpis, rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo pokud k tomu Uživatel udělí souhlas.

 2. Zpracování osobních údajů o Uživateli je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nezbytné pro splnění Smlouvy.

 3. Zpracovávané osobní údaje budou Poskytovatelem a Provozovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, po jejím ukončení nejdéle po 3 roky, a to pouze pro účely Smlouvy, návrhu Smlouvy, správu Smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a povinností vyplývajících pro Poskytovatele a Provozovatele z příslušných právních předpisů.

 4. Uživatel je oprávněn kdykoli požadovat od Poskytovatele či Provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se Uživatele, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

 5. Uživatel je oprávněn kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu; tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavírá-li Uživatel či Provozovatel smlouvy o službách vztahujících se k předmětu Smlouvy, jejichž nedílnou součástí jsou všeobecné podmínky Uživatele, Provozovatele, či jiné smluvní strany vyjma Poskytovatele, jsou všeobecné podmínky Uživatele, Provozovatele či jiné smluvní strany vyjma Poskytovatele platné pouze v rozsahu, v jakém se nekryjí s úpravou všeobecných podmínek Poskytovatele.

 2. Provozovatel a/nebo Poskytovatel si vyhrazují právo na změnu těchto Všeobecných podmínek s tím, že se o každé změně zavazují informovat Uživatele oznámením v momentě jeho přihlášení na Stránky. Uživatel může využít výpovědní lhůtu v délce 30 dní, která začíná běžet dnem prvního přihlášení na Stránky po změně Všeobecných podmínek.

 3. Veškeré písemnosti budou Uživateli doručovány písemně v elektronické formě na Registrační emailovou adresu. Provozovateli Uživatel doručuje výhradně elektronickou formou.

 4. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání. V případě podání zásilky k poštovní přepravě se má za to, že přípis byl doručen sedmý den po podání na poštu.

 5. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách jejich kontaktníchtmlh údajů.

 6. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 05/25/2018 09:40:24.

Close Contact

Contact form

Contact

F01 s.r.o.
Mírové náměstí 6/6
748 01 Hlučín
Česká republika
TIN: 07744897
(non VAT payer)

Please send your queries only through Contact form. We will reply as soon as possible.

You can find payment details in your administration after you make your order.

Statement from business register

General terms

Close Log in