Doplňujúce podmienky pre užívateľov stránok prevádzkovaných na službe PageRide platné od 11/23/2016 14:30:12

I. Základní ustanovení, definice pojmů

 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se smluvní strany dohodly na vymezení následujících pojmů:

  • Poskytovatelem je služba PageRide poskytující softwarové a hardwarové prostředky zabezpečující chod Stránky (dále jen „Poskytovatel“).

  • Provozovatel je správce Stránky dohlížející na její vzhled a obsah (dále jen „Provozovatel“).

  • Registrační údaje jsou e-mailová adresa a další údaje zvolené Provozovatelem a označené jako povinné či nepovinné (dále jen „Registrační údaje“).

  • Smluvními stranami jsou Provozovatel a Uživatel (dále jen „Smluvní strany“).

  • Stránka je webová prezentace vytvořená Provozovatelem a všechny další technické prostředky a funkce k ní přiřazené jež je dostupná na síti internet a jež je vedená u Poskytovatele (dále jen „Stránka“).

  • Účet je soubor Registračních údajů, dat a souborů Uživatele vztažených ke Stránce. (dále jen „Účet“).

  • Uživatelem je kterákoli fyzická nebo právnická osoba či její právní zástupce, způsobilá k právním úkonům, která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu, jejíž součástí jsou tyto Všeobecné podmínky (dále jen „Uživatel“). Klíčovým prvkem pro rozlišení každého Uživatele je jeho e-mailová adresa, na kterou budou zasílány veškeré informace nutné k plnohodnotnému využívání Učtu. Přístup do e-mailové schránky Uživatele je považován za ověření jeho identity.

  • Všeobecnými podmínkami jsou tyto všeobecné podmínky popř. jejich aktualizace prováděné Provozovatelem a/nebo Poskytovatelem v souladu s nimi; skutečnost, že je s nimi obeznámen a jejich závaznost – tedy závazek je bezvýhradně dodržovat - Uživatel potvrzuje výslovně při jejich přijetí (dále jen „Všeobecné podmínky“). Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky uvedené Provozovatelem na Stránce, přičemž tyto Všeobecné podmínky jsou nadřazené.

 

II. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele

 1. Uživatel je povinen při zřizování a správě svého Účtu dodržovat pravidla stanovená těmito Všeobecnými podmínkami. Uživatel se zavazuje respektovat tyto zákazy a zavazuje se k tomu, že zejména nebude:

  • Uvádět nepravdivé nebo nesmyslné Registrační údaje.

  • Umísťovat na Stránky data a soubory, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy České republiky, nebo data a soubory, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly anebo poškozují třetí osoby;

  • Umísťovat na Stránky fotografie, texty, hudbu (mp3) nebo jiná data či média, ke kterým Uživatel nevlastní autorská práva nebo licence a nebo jakkoli jinak porušovat cizí autorská práva nebo práva duševního vlastnictví;

  • Umísťovat na Stránky jakákoli data nebo obsah propagující potlačování Ústavou ČR zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů;

  • Umísťovat na Stránky odkazy na jiné servery, které porušují autorská práva (warez, gamez, crack, download), popřípadě umísťovat na Stránky obdobný obsah;

  • Kopírovat na Stránky obsah jiných webových stránek nebo jejich částí bez svolení autora;

  • Umísťovat na Stránky jakákoli data nebo obsah s erotickým nebo pornografickým obsahem;

  • Jakýmkoliv způsobem narušovat bezpečnost a plynulý chod Stránek;

  • Jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Poskytovatele nebo Provozovatele.

  • Umísťovat na Stránky placenou reklamu, např. AdSense, Sklik, Aukro a jiné placené reklamní prvky;

  • Využívat Stránky k rozšiřování spamu.

 2. V případě, že porušením závazků ze strany Uživatele ujednaných v tomto čl. II. případně v dalších ustanoveních těchto Všeobecných podmínek vznikne škoda Provozovateli, Poskytovateli nebo třetím osobám, je Uživatel povinen ji uhradit v celém rozsahu.

 3. Uživatel nese veškerou odpovědnost za data a soubory které na stránku umístil a odpovídá za škodu, kterou Provozovateli nebo Poskytovateli způsobí, v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání Stránky. Provozovatel a Poskytovatel za data a soubory vložené Uživatelem neodpovídají.

 4. Provozovatel a Poskytovatel jsou oprávněni smazat bez předchozího varování Účet, data nebo soubory Uživatele pokud ten poruší tyto Všeobecné podmínky.

 5. Provozovatel a Poskytovatel neodpovídají za přerušení poskytování Služeb v případě vyšší moci nebo výluky prostředků zabezpečující chod této webové stránky.

 

III. Osobní údaje

 1. Registrační údaje Uživatele jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám, pokud to Provozovateli či Poskytovateli neukládá právní předpis nebo Všeobecné podmínky.

 2. Osobní údaje, které Provozovateli sdělil Uživatel, se Provozovatel zavazuje zpracovávat dle platných zákonů, především v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně osobních údajů).

 3. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel bude všechny shromážděné a zpracovávané osobní údaje v rozsahu Registračních údajů, zpracovávat pouze pro účely přípravy návrhu smluv, reklamních oznámení a plnění povinností vyplývajících pro Provozovatele z příslušných zákonů.

 4. Uživatel dále výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje Uživatele budou za zde uvedeným účelem uchovávány po dobu nezbytnou pro ochranu práv Provozovatele a Poskytovatele, tj. v průběhu trvání smluvního vztahu a po dobu nejméně 10 let po jeho ukončení.

 5. Uživatel je na základě výslovné dohody s Provozovatelem oprávněn odvolat příslušný souhlas ke zpracování, uložení a využití jeho osobních údajů pouze za předpokladu, že Provozovatel prokazatelně porušil zákon o ochraně osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné vůči Provozovateli jen tehdy, je-li je učiněno v písemné formě a doručeno způsobem předvídaným těmito Všeobecnými podmínkami. Odvoláním souhlasu podle tohoto článku smluvní vztah zaniká.

 6. Uživatel má právo přístupu k výše uvedeným osobním údajům, které o něm Provozovatel shromažďuje. Uživatel prohlašuje, že jej Provozovatel poučil o všech dalších právech vyplývajících z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl zvláště poučen o svých právech ve smyslu § 11 odst.2., § 21 a § 12 odst. 2. zákona o ochraně osobních údajů. Provozovatel uvádí a Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle předchozích ustanovení je dobrovolné.

 7. V případě, kdy Provozovateli či Poskytovateli v souvislosti s porušením závazků Uživatele stanovených v těchto Všeobecných podmínkách vznikne povinnost předat kontaktní údaje poškozenému, Provozovatel či Poskytovatel tuto povinnost splní a Uživatel s tímto postupem souhlasí.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel a/nebo Poskytovatel si vyhrazují právo na změnu těchto Všeobecných podmínek s tím, že se o každé změně zavazují informovat Uživatele oznámením v momentě jeho přihlášení na Stránky. Uživatel může využít výpovědní lhůtu v délce 30 dní, která začíná běžet dnem prvního přihlášení na Stránky po změně Všeobecných podmínek.

 2. Veškeré písemnosti budou Uživateli doručovány písemně v elektronické formě na Registrační emailovou adresu. Provozovateli Uživatel doručuje výhradně elektronickou formou.

 3. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání. V případě podání zásilky k poštovní přepravě se má za to, že přípis byl doručen sedmý den po podání na poštu.

 4. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách jejich kontaktních údajů.

 5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 11/23/2016 14:30:12.

Zavrieť Kontakt

Kontaktný formulár

Kontaktná adresa

Sídlo

Tomáš Růžička
Malánky 1919/45
748 01 Hlučín
Česká republika
IČO: 73907553
DIČ: CZ8110245473 (platca DPH)
Výpis z živnostenského registra

Korešpondenčná adresa

Tomáš Růžička
Mírové náměstí 6/6
748 01 Hlučín
Česká republika

Vaše otázky pokladajte prosím iba cez Kontaktný formulár. Odpovieme čo najrýchlejšie to pôjde.
Možnosti bankového spojenia nájdete vo svojej administrácii po založení objednávky.

Zavrieť Prihlásiť